Description

การใช้งาน

    เหมาะสำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กบางๆ, เหล็กแผ่นบางๆ ในงานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน

    ลวดเชื่อม KOBE-30 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งให้การอาร์คที่รุนแรง และนิ่งเรียบทำให้สามารถใช้เชื่อมได้ดีมากในท่าตั้ง-ลากลง ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างบางๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง

ข้อควรจำในการใช้งาน

  • ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ (ดังแสดงในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม) เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟ เชื่อมมาก เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ
  • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม
#ลวดเชื่อม #ลวดเชื่อม2.6มม.#ลวดเชื่อมKOBE #KOBE #KOBE-30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลวดเชื่อม 2.6 มม. KOBE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *